ANASAYFA » BİRLİK TÜZÜĞÜ
ANADOLU BASIN YAYIN BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

TEMEL HÜKÜMLER :
ANADOLU BASIN YAYIN BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1.BÖLÜM

TEMEL HÜKÜMLER :


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
MADDE 1 –
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
MADDE 1 –
Anadolu Basın Yayın Birliği Derneği adında bir dernek kurulmuştur.Genel Merkezi Denizli’dedir. Dernek, yurt içinde şubeler açabilir. MADDE 2 – Derneğin Adresi: DENİZLİ’dir.ANADOLU BASIN YAYIN BİRLİĞİ DERNEĞİ 5253 Sayılı Dernekler Yasası gereğince Genel Merkez, denetimi altında il ve ilçelerde “ŞUBELER” açar. Şubeler Genel Merkez denetimi altında, Yönetmeliklere göre çalışır. Genel Merkez yasalara uymadığı tespit edilen “Şubeleri” fesih etme ve yönetim kurulunu görevden alma yetkisine sahiptir.


MADDE 3 – Anadolu Basın Yayın Birliği Derneği’nin amacı:
Ülkemiz genelinde radyo, televizyon, gazete, dergi, internet gazeteciliği ve resmi kurum kuruluşlarının basın yayın birimlerinde çalışmış olanlar dahil gerek kadrolu ve gerekse özel kesimlerde olan çalışanları muhabir, Yazar, Musahhih, Spiker, Kameraman, Yazı İşleri Müdürleri, stajyer muhabirler ile yaygın basının Anadolu’da görev yapan temsilcilerini ve muhabirlik yapan gazeteciler ile TRT ve A.A. ile diğer Haber Ajanslarının Anadolu’da görev yapan muhabir ve temsilcileri ile yazarlar, şair ve ozanlar, araştırmacı ve derlemecileri yasanın öngördüğü şekilde bir çatı altında toplamak. Mesleki, sosyal ve ekonomik haklarını korumak, geliştirmek ve gelişmelerine yardımcı olmak. Ayrıca, sosyal, kültürel alanlarda gerekli projeleri üretmek ve uygulamak. İlgi alanına giren mesleklerin toplum içindeki değeri ve etkinliği arttırıcı tedbirler almak. Anadolu Basın Yayın Birliği Derneği; İnsan haklarına, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Atatürk ilkelerine ve Anayasa’ya dayanan Milli, Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devleti anlayışı içinde, Demokratik Düzenin Korunması, Sosyal adaletin gerçekleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasına hizmet etmeyi temel amaçlarından sayar.

AMAÇ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR:
Anadolu Basın Yayın Birliği Derneği, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.
1) Vatandaşların haber alma hakkının gerçekleştirilmesi için gazetecilik ve yayıncılık mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve hürriyetlerin savunulması ve geliştirilmesi yolunda yasama ve yürütme organlarıyla resmi ve özel kurumlar ve kuruluşlar arasında üyelerini temsil etmek.
2) Yasalar ve Kararname, yönetmelik gibi yasaya dayalı mevzuatla Anadolu Basın ve yayıncılarına (Gazete, dergi, internet gazeteciliği, radyo-televizyon yayıncıları, yazarlar, şairler ve ozanlar) tanınan hak ve hürriyetlerini her türlü olumsuz karar ve uygulamalardan korumak.

-1-

3) Basın ve yayını, (Gazete, dergi, internet gazeteciliği, radyo-televizyon yayıncıları, yazarlar, şairler ve ozanlar) ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak ve bu yolda görevli bütün kuruluşlarla işbirliği yapmak, idari ve adli organlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.
4) Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirmek ve üyelerin toplumsal koşullarını iyileştirmek.
5) Üyeler için yardım ve işsizlik sandıkları kurmak gibi sosyal güvenliği gerçekleştirici ve arttırıcı çalışmalar yapmak, üyelerinin basın ve yayın mesleğine ilişkin kooperatifler, şirketler ya da tesisler kurulmasına yardımcı olmak, Vakıflar kurmak. 
6) Üyelerine sosyal yardımlarda bulunmak.
7) Her türlü yurt içi ve yurtdışı mesleki gezilerden üyelerini yararlandırmaya çalışmak, kolaylıklar sağlamak ve aralarındaki mesleki ilişkilerin arttırılmasına çaba göstermek.
8) Üyelerinin mesleki, sosyal gelişmeleri için kurslar, seminerler ve toplantılar düzenlemek, yurtiçinde ve yurtdışında eğitim imkânları sağlamak.
9) Anadolu’da gazeteciliğin, Gazetelerin, Dergilerin, İnternet gazeteciliğinin, Radyo ve Televizyonların, ozan, şair ve yazarların gelişmesi, Üyelerin mesleki çalışmalarının değerlendirilmesi yolunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, gerektiğinde üyelerin eserlerinin basımını sağlamak, makine ve benzeri araçları temin etmek ve ithal etmek.
10) Yurtiçinde ve yurtdışında meslekle ilgili toplantılara katılmak, gerekli gördüğü yayınları yapmak, gazete dergi, radyo televizyon, internet gazetesi gibi yayın birimleri kurmak, üyelerinin haber ajansı, radyo, televizyon, internet gazetesi ve buna benzer yayın birimleri kurmasına yardımcı olmak ve kurulmasına yardım etmek, matbaa kurmak, gazete ve dergi çıkarmak.
11) Üyelerinin sağlık sorunlarına eğilmek, sağlık, dinlenme tesislerini kurmak, ayrıca, üyelerine sosyal konut temini hususunda kooperatif kurmak, başka kooperatiflerle işbirliği yapmak, ortak olmak ve üyelerine destek ve yardımcı olmak. Ayrıca, sosyal ve kültürel konularda faaliyet gösteren derneklerle işbirliği yapmak, proje üretmek ve ortak çalışmalarda bulunmak.
12) Üyelerinin eğitim ve öğretimleri açısından meslek eğitimi yapan her kademedeki eğitim öğretim kuruluşu ile iş birliği sağlamak.

-2-

13) Üyelerinin ekonomik ve sosyal güçlenmelerini sağlayıcı olmak üzere dernekler kanunu ile ilgili tüm kanunlara uygun girişimlerde bulunmak.
14) Teknik dallarda çalışan elemanların yetiştirilmesinde eğitim kuruluşları ile sürekli temaslarda bulunmak ve bu konuda okulların açılmasını sağlamak.
15) Üyelerinin birlikteliğini ve dayanışmasını sağlamak, birliğe gelir temin etmek amacıyla konserler, kermes, çay vb. faaliyetlerde bulunmak, geziler düzenlemek.
16) Dernek faaliyetlerinin sürdürülmesi için demirbaş araç, gereç, makine ve ekipman almak. Hibe kabul etmek.
17) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
18) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

19)
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
20) Anadolu Basın Yayın Birliği: Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ve denetimi altında daha güçlü, daha teknik çalışma imkanlarını sağlayabilmek amacı ile genel merkez ve şubeler kademeleri arasında şube kuruluşlarının ortak istek ve karşılıklı muvaffakatları alınan ülkenin iklim bölgelerine uygun olmak şartı ile merkezi olan illerde ön görülecek şekilde ve istenildiği şekilde çalışmalar yapmak.

ANADOLU BASIN YAYIN BİRLİĞİ KURUCULARI :
MADDE 4 - KURUCU İSİMLER ŞU İSİMLERDEN OLUŞMUŞTUR.

(Kurucular listesi ektedir.)

DERNEĞE ÜYE OLABİLME DURUMLARI:
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
MADDE 5 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan aşağıda niteliklere haiz gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

-3-

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Anadolu Basın Yayın Birliği’nin üç türlü üyesi vardır.
Asil üye
Onursal üye
Fahri üye
1 – ASİL ÜYE: Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Anadolu’da yayınlanan gazeteler, internet gazeteleri, dergiler ya da haber, fotoğraf ve film ajanslarında sahip, yazar, muhabir, musahhih, spiker, kameraman, yazı işleri müdürleri, stajyer muhabirler, şairler, ozanlar, araştırmacı ve derlemeci olarak görev yapmış olanlar, ile Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının ve Haber Ajanslarının gazetecilik niteliğindeki görevlerinde yasalara uygun olarak Anadolu’da görev yapanlar, Kamu ve özel kuruluşların basın müşavirliğini yürütenler, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ndeki hizmetliler dışındaki çalışanları; 6. Maddedeki nitelikleri de taşımaları halinde asil üye olabilir.

2 – ONURSAL ÜYELER:

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Çevresinde saygın olarak bilinen, basın yayın faaliyetlerine gönül ve destek veren itibarlı kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olabilirler.

Onursal üyeliğe kabul kararı “Genel Merkez Yönetim Kurulu”nca verilir.

3 – FAHRİ ÜYELER:

Anadolu’da gazetecilik mesleğine radyo, televizyon, internet gazeteciliği, ile araştırmacı ve derlemecilere, şairlere, ozanlara yardımcı ve destek olanlar da fahri üyeliğe kabul edilirler.Onursal ve fahri üyelerin seçme seçilme hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat ödeyebilirler.

Asil Üyeliğin Koşulları:
MADDE 6 – Asil üyeliğe başvurabilmek için gerekli koşullar şunlardır:
a - T.C. Vatandaşı olmak
b - 18 yaşını bitirmiş olmak
c - Kısıtlı olmamak
d - Hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli işler ve onur kırıcı
suçlardan biri ile kesin hüküm giymemiş olmak.
e - Mesleğin onuruna dokunucu kötü ün sahibi olmamak.
f - Dernek kurmak hakkını yitirmemiş bulunmak ve 5253 sayılı yasada belirtilen yasaklara girmemiş olmak.
Üyelik İçin Başvurma:
MADDE 7 - Asil üye olmak isteyenler tüzükteki kurallara uygun olarak;
a) Genel Merkez’in olduğu yerde Genel Başkanlığa,

-4-
b) Şubelerde ise Şube Başkanlıklarına asil üyelerden ikisinin yazılı önerileri ile başvuruda bulunurlar.

Yönetim kurulunun kararı bir yazı ile üye adayına bildirilir. Üyeliğe kabul edilen aday giriş aidatını, üye kabul bildirimini izleyen bir ay içerisinde derneğe ödemek zorundadır. Ödeme zamanında yapılmadığı takdirde üyeliğe alınma kararı kendiliğinden geçersiz sayılır. Üyelik isteği reddedilen kişinin Birlik Merkez Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır. Birlik Merkez yönetiminin vereceği karar kesindir.Birlik merkez yönetim kurulunca üyelik isteği geri çevrilen aday aradan tam bir yıl geçmeden yeniden müracaatta bulunamaz.Şubesi olmayan illerde müracaat o ilin temsilcisine yapılır. Bu müracaat temsilcinin görüş bildirimi ile birlikte genel merkez yönetim kuruluna intikal ettirilir. Genel merkez yönetim kurulunun vereceği karar kesindir. Üyelik için ikinci bir müracaat aradan tam bir yıl geçmeden yapılamaz.Şubeler üye kayıt bildirimlerinin bir suretini bir liste ile birlikte 30 günde bir genel merkeze bildirmek zorunluluğundadır.

Üyeliğin bitirilmesi:
MADDE 8 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6-Dernek aleyhine faaliyetlerde bulunmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Aidatlarını ödemeyenlerin yönetim kurulu kararı ile üyelikleri kaldırılır. Ancak aidatını ödedikten sonra üyeliğinin devamı hakkında yönetim kurulunca karar verilir.

İKİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI


MADDE 9 – Derneğin organları şunlardır

1-Genel Kurulu
2-Genel Merkez Yönetim Kurulu
3-Denetleme Kurulu
4-Yüksek Onur Kurulu
5-Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulları

MADDE 10 – Genel Kurul Birliğin Merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel Kurul asil üyelerden oluşur. Genel Kurulun olağan toplantısı ÜÇ YILDA BİR MAYIS ayı içersisinde yapılır.

-5-

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel Kurul olağan ve olağan üstü toplantıya genel merkez yönetim kurulunca çağrılır. Genel kurul; Genel merkez yönetim ya da denetim kurullarının gerekli gördüğü halde veya üyelerinden 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Toplantıya çağrı isteğinde gündeminde belirtilmesi zorunludur.Olağan üstü toplantı isteği yönetim kuruluna bildirilir. Yönetim kurulu toplantı çağrısını otuz gün içerisinde yapar. Yönetim kurulu bu sürede genel kurulu toplantıya çağırmazsa toplantı isteyenlerce Denizli Sulh Hukuk Hakimliği’ne başvurulur.

GENEL KURULUN TOPLANTISI :

MADDE 11 – Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm bulunmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.Genel Kurula katılacak üyeler genel merkez yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Şubelerin Genel Kurulda Temsil Şekli;

Şubelerin Yönetim Kurulları, Denetim Kurulları, Asil Üyeleri ile; Şubelere kayıtlı her 5 üyeden oluşan 1(bir) delege ile temsil edilir.İl temsilcileri de genel kuruluda oy kullanma hakkına sahiptir.

GENEL KURULUN YÖNETİM ŞEKLİ:
MADDE 12 –
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan başkanı, iki başkan vekili ve yeteri kadar divan katibi seçilir. Başkanlık divanı seçimi açık oyla yapılır.Genel kurul toplantısını başkanın yokluğunda yardımcılarından biri yönetir.Divan Katipleri, toplantı tutanağını düzenlerler. Düzenlenen tutanak divan heyetince birlikte imzalanır. Bütün tutanak ve belgeler Divan Başkanlığı’nca yeni seçilen yönetim kuruluna verilir.
GENEL KURULU GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 13 – Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenilen konularında gündeme alınması zorunludur.Genel kurul aşağıdaki hususları görüşüp karara bağlar.
a) Genel Başkanı seçmek
b) Derneğin Genel Merkez Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu ve Yüksek
Onur Kurulunu seçmek.

-6-

Bu seçimler gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır.
c) Tüzüğün değiştirilmesi
d) Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi
e) Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü
f) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmazların satılması konusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
g) Mesleki dernek ve federasyonlarla iş birliği kurma kararı almak.
h) Yasaların ve tüzüğün genel kurula yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi
i) Derneğin feshine karar vermek
j) Derneğin kamu yararına dernekler statüsüne alınmasına karar vermek.
GENEL KURUL KARARLARI :
MADDE 14 – Genel kurul kararları toplantıda bulunanların oy çokluğu ile alınır. Ancak tüzüğün değiştirilmesi bu konuyu da kapsayacak gündemle yapılacak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile gerçekleşebilir. Derneğin feshi ile ilgili görüşme tüzüğün özel maddesine göre yapılır. Dernek ve federasyonlarla ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği kararları genel kurul toplantısında hazır bulunanların 2/3 oy çokluğu ile alınır.

GENEL BAŞKAN
MADDE 15 – Genel Başkan Genel Kurul tarafından tek derece ile ayrı olarak gizli oyla seçilir.

Genel Başkanın Görevleri:
a) Kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler karşısında Birliği(derneği) temsil etmek.
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulu kararının uygulanması ve sonuca ulaşılması için gereken önlemleri almak.
e) Genel Başkan’ın bulunmadığı hallerde yönetim kurulu toplantısına en yaşlı Genel Başkan yardımcısı, onunda bulunmaması halinde Genel Başkan yardımcılarından birisi başkanlık yapar.
Ancak Genel Başkan gerekli gördüğü hallerde Başkan yardımcılarından herhangi birisine vekalet etme yetkisi verebilir. Genel Başkan Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
YÖNETİM KURULU:
MADDE 16 – Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel kurul tarafından seçilen 1 Genel Başkan ile 16 Asil üye ve 16 Yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Görevleri:
MADDE 17 – Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
1-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
2-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

-7-

3-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kirasözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
4- Şube açılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
5-Derneğin şubelerini denetlemek,
6-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
14-Genel Başkanın vefatı ve görevden ayrılması sonucu ilk kongreye kadar aralarından gizli oy ile bir başkan seçmek,
15-Sosyal yardımları ve üyelerin mesleki parasal güçlenmelerini amaçlayan yönetmelikler hazırlamak,
16-Tüzükte yazılı amaçlara uygun yayın organları ile yayın birimlerini oluşturmak,
17-Yönetim Kurulu gerektiğinde aşağıdaki danışma ve yürütme kurullarını ve gerekli gördüğü diğer danışma ve yürütme kurullarını görevlendirir veya kaldırır;
a- Dış ilişkiler, İç ve Dış geziler Danışma Kurulu
b- Sosyal İşler ve Sosyal Tesisler Kurma Danışma Kurulu
c- Hukuk İşleri ve Danışma Kurulu
d- Mesleki Araştırma ve İnceleme Danışma Kurulu
e-Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri Yürütme ve Kurulu
f-Yüksek Danışma Kurulu
Yönetim Kurulu Çalışmaları:
MADDE 18 – Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından 5 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Mali Sekreter seçer.Yönetim Kurulu ekseriyetle toplanır. Yönetim Kurulu Kararları toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu 2 oy sayılır. Alınan kararlar Karar Defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.Birliği Genel Başkan temsil eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği Genel Başkan Yardımcısı temsil eder. Genel Başkan Yardımcılarından biri Teşkilat İşlerini, biri Mali işleri, biri İdari İşleri, biri Sosyal işleri biriside Kültürel işleri yürütürler.Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı Derneğin yazışma işlemlerini,Mali Sekreter ise gelir ve gider hesaplarını yürütür.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi :
MADDE 19 – Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri mazeret beyan etmeksizin üst üste 3 toplantıya katılmadıkları takdirde yazı ile uyarılırlar. Daha sonraki toplantıya icabet etmedikleri takdirde Yönetim Kurulu üyelik vasfı düşer.Boşalan üyeliklere sırası ile yedek üyeler çağrılır.

-8-

Yönetim Kurulu Toplantısı:
MADDE 20 – Yönetim Kurulu Genel Başkan, Genel Sekreter veya Genel Başkan Yardımcılarından birisinin hazırlayacağı gündem ile toplanır. Üyelerden biri veya birkaçının gündemle ilgili teklifleri varsa gündeme alınır. Ancak yönetim kurulunun oy çokluğu gereklidir.
Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Günden ve duyuru Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından yapılır.
Madde 20-a- TC.Bakanlıkları ve bağlı teşkilatlarının/müdürlerinin Basın Yayın Müsteşar/Müdürleri,İllerde Valilik Basın Müdürleri,İlçelerde Kaymakamlık Basın Müdür veya Yazı İşleri Müdürleri,İl ve İlçe Belediyelerinin Basın Müdürleri ya da yetkili makam sahipleri birliğimizin Onursal üyesidir.Onursal üyeler toplantılara katılabilir,iştirak edebilir,görüş ve öneri sunabilir,alınacak kararlara katılabilir.Ancak Yönetim Kurulunda ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.Onursal üyeler yukarıda bahsedilen ilgili makamlarda bulunanları ifade eder.

Dernek Karşısında Taraf Olma Hali :

MADDE 21 – Genel Başkan ve Yönetim kurulu üyeleri maddi imkan sağlanmasına ilişkin işlerde Dernek karşısında taraf olmazlar.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi :

MADDE 22 – Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi (Ek-3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirir.a) Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği.
b) Tüzük değişikliği yapılmazsa, tüzüğün değişen maddelerini yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği:
Genel Kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından yapılabilir. Bildirimin yapılabilmesinden yönetim kurulu başkanı sorumludur. Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler. Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuat uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa eksikliklerini veya hataların giderilmesi ilgili dernekten istenir. Eksiklik veya hataların giderilmesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

Denetleme Kurulu:
MADDE 23 – Deneteme Kurulu Genel Kuruluca gizli oyla seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur.
Kurul Denetleme görevini tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre mali yönden yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulun SUNULUR. Dönem sonunda ayrıntılı raporunu sunar. Denetçiler yönetim kurulu toplantısına katılabilirler. Fikir ve görüşlerini söylerler, fakat oylamaya katılamazlar.

Yüksek Onur Kurulu:
MADDE 24 – Yüksek Onur Kurulu Genel Kurulunca seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Kurul kendi arasında yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Yazman seçer.

Onur Kurulu Çalışmaları:
MADDE 25 – Yukarıdaki maddede belirtilen yada benzeri durumlarda Onur Kurulu kendiliğinden harekete geçebileceği gibi, Genel Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen dosya üzerinde de işlem yapabilir.

-9-

Onur Kurulu ayrıca 5 (beş) üyenin imzasını taşıyan Dilekçeleri de gündemine alıp karara bağlar. Onur Kurulu Yönetim
Kurulunca veya en az 5 üye tarafından getirilen konuları bildirimi izleyen 10 gün içinde incelemeye başlar.

Onur Kurulunun Vereceği Cezalar:
MADDE 26 – Onur Kurulu
a) Uyarma,
b) Açık Uyarma,
c) Kınama,
d) Açık Kınama,
e) Geçici Çıkarma (Bir yıldan fazla olamaz)
f) Sürekli Çıkarma fıkralarındaki cezalar hakkındaki görüşlerini Yönetim Kuruluna verir. Bu öneriler Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır

. Cezaya İtiraz:
MADDE 27 – Onur Kurulunun önerisi ile cezalandırılan üye bu cezaya ilk olağan genel kurul toplantısında itiraz edebilir.Genel Kurulun bu itirazı alınması ve incelemeye değer bulması halinde, yapılacak görüşmelerden sonra verilecek kararkesindir. Gündeme almama kararı da bu niteliktedir. Genel Kurulu geçici ve sürekli çıkarma cezası verilen ve itiraz eden üyesini dinleme kararı alabilir ve neticelendirilir.

ŞUBELER.
MADDE 28 – Şubeler, Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Merkez Genel Kurulu Kararı ile ve hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek il ve ilçelerde kurulur. Şubeler Genel Yönetim Kurulu kararı ile çevre, komşu il ve ilçelerden de üye kaydı yapabilir. Şubelerin kurulması için dernekler kanunu ön gördüğü üye adedi gereklidir.Şube kuruluşları Ana Tüzük ve Yönetmelik esasları içinde yapılır. Şubeler Bölgesinde bulunan asil üyelerin 3 yılda bir Şubat ayında yapacakları Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden, Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

ŞUBE BAŞKANLARI TEK DERECELİ VE GİZLİ OYLA SEÇİLİR. 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman Üye seçer. Bu seçim gizli oy ile yapılır.Şube tutanakları ile Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerin kimliklerini belirleyen belgelerin bir nüshası Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir ve ayrıca Mahallin en büyük Mülki Amirine de verilir.Şubeler gelirlerinin en az %5’ini (yüzde beşini) Genel Merkeze göndermek zorundadır. Üye aidatları da dahildir. Buna uymayan Şubeler hakkında Yönetim Kurulu karar verir.

Şube Organları ve Yönetim Şekli:
MADDE 29 – Şube organları Genel Kurul, Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’dur. Şubelerin bütün muamele ve işlemleri Anadolu Basın Yayın Birliği Tüzüğü, Yönetmelik ve Dernekler Kanununa göre yürütülür.
3. BÖLÜM

MALİ VE İDARİ İŞLER:
MADDE 30 – Derneğin gelirleri şunlardır:
1-Giriş ödentileri 10.00.-TL.
2-Üyelik aidatları yıllık 12.00.-TL.

-10-

3- Dernek tarafından gerekli izinler alınarak tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
5-Yasaların Derneğe sağladığı gelirler.
6-Öteki gelirler, (iç ve dış seyahatler, piyangolar)
7-Bu gelirler yasalara uygun olarak makbuz karşılığı tahsil edilip, ilgili defterlere işlenir.
8-Derneğin hesapları milli Bankalarda açılan hesapta toplanır.
9- Para çekimi Yönetim Kurulu Kararı ile iki imza ile yapılır.
10-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin yüzde 5’i altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
11- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
12- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
13- Diğer gelirler.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri :
Gelir ve Gider belgeleri;
Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Aynı Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri :

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi :
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmeksuretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası, ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

-11-

Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi : Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi:
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki amirliğe bildirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTER VE KAYITLAR :
MADDE 31 – Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

-12-

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve Giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yolu ile gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak sureti ile saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço Esasında tutulacak ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1,2,3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki:

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

TAŞINMAZ MALLAR:


MADDE 32 – Derneğin barınması amaç ve çalışmaları için edinilmiş veya dinilecek taşınmaz malların alınması, satılması, Genel Kurul kararı ile Genel Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

Taşınmazların Bildirilmesi:
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden ibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki amirliğe bildirilir.

4. BÖLÜM

Tüzel Kişiliğin Sona Erişi ve Son Hükümler:
Tüzel Kişiliğin Sona Erişi:

MADDE 33 – Dernek Tüzel kişiliğinin sona ermesine karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3’ünün toplantıya katılması zorunludur. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

-13-

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kuruluda fesih kararı oylaması açık oyla yapılır.

Tasfiye İşlemleri
MADDE 34 -
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Anadolu Basın Yayın Birliği Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Hüküm Eksikliği
MADDE 35 -Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 - İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.


-14- 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı : İmzası :


1 Hasan ALPARSLAN   Genel Başkan 
2 Hakan ALTINSIR Genel Başkan Yardımcısı
3 Adnan ÇEVİK Genel Başkan Yardımcısı
4 Sadık DAĞDEVİREN Genel Başkan Yardımcısı
5 Ümit NURHAN Genel Başkan Yardımcısı
6 Haydar ENGİNSOY Genel Başkan Yardımcısı
7 Salih ERGÜL Genel Sekreter
8 Bülent BARIŞKAN Genel Sekreter Yardımcısı
9 Ahmet TANRIKULU Genel Mali Sekreter
10 Tevfik YUSMAK Üye
11 Ahmet ÖZCAN Üye
12 Halil BAĞCI Üye
13 İlker ATAR Üye
14 Hasan İLTİ Üye
15 Bülent AÇIKGÖZ Üye
16 Cengiz KAYMAK Üye
17 SERHAT OLÇAŞMA Üye


Bu tüzük 35(otuzbeş) madde ve 1(bir) geçici maddeden ibarettir.